На порталот „Локално.мк“ можат да се читаат и вести од блогот „Литература.мк“!

Популарниот медиумски портал „Локално.мк“ и блогот „Литература.мк“ почнаа соработка и се „споија“ со што читателите на овој медиум ќе можат да најдат и категорија со вести посветени само на книгите. Во овој дел ќе можат да се прочитаат многу написи од blog.literatura.mk што се посветени на нови домашни изданија, разговори со писатели и луѓе кои…